Cóm ho fem

primera fase – s’obre la causa judicial

És el moment que a una persona l’imputen un delicte i s’obre una investigació judicial, que finalitza en un judici, on s’emet una sentència. Aquesta tindrà en compte la realitat del moment en que es comet l’acte, no explorant en les circumstàncies que han dut a la comissió. La tradició penal al nostre país és de càstig exemplar, essent el paradigma d’aquest, l’empresonament en un Centre aïllat i separat de la resta de la Comunitat.

La Coordinadora Contra la Marginació entén que la persona es fa mitjançant un procés vital que s’ha de tenir en compte a l’hora de posar en marxa una metodologia rehabilitadora i que aquesta ha de ser en la Comunitat en la que la persona s’ha de desenvolupar. Per tant, no entenem la presó, tal com està concebuda en l’actualitat com una eina de rehabilitació. Partint d’aquest criteri, quan ens arriba una persona amb causa judicial, l’incloem en un programa jurídico-social en que, per una banda els advocats, i per una altra la Treballadora Social, posa en marxa un itinerari de rehabilitació, que eviti, en la mesura del possible, l’ingrés en un Centre Penitenciari, posant a l’abast del Sistema, La Nova K-Feta, com un conjunt d’activitats sòcio-educatives, que van a empoderar i capacitar a la persona, per viure en societat.

segona fase – ingrés al centre penitenciari pel compliment de la pena privativa de llibertat

Mitjançant els vis a vis que mantenim amb el reclús, aquest manté contacte amb l’exterior i, a la vegada, ens convertim en el seu referent institucional extern. S’incideix sobretot en l’adaptació del pres al sistema penitenciari (sense perdre de vista la dignitat de la persona) evitant, així, possibles sancions disciplinàries que perjudicarien una valoració positiva per part de l’Equip de Tractament. Alhora, es manté el contacte amb aquest Equip per a que apliquin, dins els terminis, el Programa Individualitzat corresponent, per així, segons un document intern dels Centres Penitenciaris

“Me siento como un delfín nadando en un pantano”

Per altra banda, es convida a la família del reclús a participar en el Grup d’Ajuda i Informació a Famílies on es desenvolupen qüestions que plantegen els participants respecte a la situació que estan vivint i s’informa sobre els vis a vis que mantenim amb els reclusos. També se li ofereix un espai personalitzat per tractar aquestes qüestions o d’altres demandes que afavoreixin que la família sigui considerada per l’Equip de Tractament del Centre Penitenciari, un medi acollidor favorable, coordinant-nos amb els Serveis Socials d’Atenció Primària del seu lloc de residència.

 

“Mi mayor deseo es progressar y crecer como ser humano, però no siempre van las cosas como uno desearía”

tercera fase – progrés penitenciari

En aquesta fase el projecte crea les condicions idònies per a que l’Equip de Tractament valori positivament la sortida del pres i, si es denega per una causa que es considera injustificable, intervé l’equip jurídic per recórrer la decisió. Això s’aconsegueix facilitant al reclús un medi acollidor, tant familiar com associatiu, favorable, ja  que partim de la base que el contacte amb l comunitat augmenta les possibilitats de reinserció i reintegració social. Es proporciona a l’individu un espai en el qual se l’acompanya en la seva exposició social i es fa, alhora, un seguiment intensiu de les activitats proposades per l’Equip de Tractament del Centre Penitenciari. La bona evolució durant el gaudiment dels permisos afavorirà que el reclús pugui anar progressant de grau i accedir a règims oberts, incrementant la seva presència en la comunitat i disminuint l’aïllament que suposa l’empresonament. Això permetrà fer ús de recursos externs com La Nova K-Feta, el nostre Centre Obert en el que es realitzen activitats cultural, socials, psicològics i físics (agricultura urbana, Teatre, Club de Lectura, Informàtica, Ball, Dinàmiques de Grup, Assemblees i Sortides Trimestrals).

quarta fase – llibertat condicional

A l’assoliment d’aquesta condició la desvinculació penitenciària comença a ser una realitat, tot i que encara segueix sota  tutela dels Serveis Socials de l’Entorn Penitenciari, però aquests, si hi ha una entitat darrere que porti el pes de la intervenció, s’acostumen a reservar un paper controlador, alhora que decisiu. La reincorporació a la societat és efectiva, però s’ha de continuar incidint en l’acció educativa per canviar comportaments i actituds antisocials en prosocials, per garantir, en la mesura del possible, l’èxit. Aquesta fase no està tan limitada en qüestió d’horaris, ja que no hi ha l’obligació de retornar al Centre Penitenciari amb el que es pot centrar el focus de la intervenció en la vessant laboral, com hem esmentat en la fase anterior. Els que no puguin accedir a la llibertat condicional hauran de treballar els objectius d’aquesta fase un cop en llibertat definitiva.

cinquena fase – un cop complerta la pena privativa de llibertat

Com s’ha destacat, l’objectiu del projecte és que el subjecte hagi adquirit les habilitats i competències, tan socials com laborals, que el permetin dotar-s’hi per si sol dels medis necessaris per un bon desenvolupament social, per tant, el projecte pot continuar un cop en aquesta situació, si així ho requereix la persona.

 

“Tengo muy claro que este paso por aquí debo recordarlo como el último, y hasta ahora nunca lo había tenido tan claro. Y estos dispuesto a lo que sea necesario para dar fin a esta vida.

coordinadoracm Excursio Cornella - El Prat abril 2013

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *